Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

podnikatele

Martin Navrátilík, nar. 26.9.1981, IČ: 744 27 440, místem podnikání Brno - Královo Pole, Tererova 1871/10, PSČ: 612 00, bankovní spojení: 670100-2204518038/6210.

I.

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikatele Martina Navrátilíka, nar. 26.9.1981, IČ: 744 27 440, místem podnikání Brno - Královo Pole, Tererova 1871/10, PSČ: 612 00 (dále jen „poskytovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé ze smluv o poskytování reklamy uzavřených mezi poskytovatelem a fyzickými osobami a právnickými osobami jako objednatelem (dále jen „objednatel“) v souvislosti s jejich podnikatelskou činností (dále jen „smlouva o poskytování reklamy“).

II.

Předmět smlouvy

Smlouva o poskytování reklamy se týká poskytování reklamních služeb poskytovatelem spočívajících v zajištění prostoru pro reklamní kampaně objednatele na webových stránkách provozovaných poskytovatelem na adrese firmatip.cz (dále též jen jako„služba“ či „reklama“).

Předmětem smlouvy o poskytování reklamy je zajištění reklamní plochy na internetovém portálu poskytovatele nebo prezentace reklamních sdělení či jiných reklamních prvků za podmínek sjednaných v obchodních podmínkách.

III.

Vymezení pojmů

Omezený profil:

- název a sídlo objednatele (Město nebo obec, ulice a č.p.)

- tel. číslo

- elektronická adresa

- údaj o zařazení do kategorie, popř. podkategorie

- otevírací doba pouze u kategorie „Úřady a školy“

Úplný profil (neomezený):

- název a sídlo objednatele (Město nebo obec, ulice a č.p.)

- tel. číslo - pevná linka, číslo mobilního telefonu, číslo faxu

- elektronická adresa

- odkaz na webové stránky

- údaj o zařazení do kategorie, popř. podkategorie

- popis

- otevírací doba

- fotogalerie

- mapa

Bannerová reklama dodaná objednatelem – snímky výhradně o velikosti a ve formátu uvedených v cenících, propagující služby, které odpovídají oblastem podnikání uvedených v „kategoriích“ nabízených poskytovatelem

Bannerová reklama na zakázku – statické snímky vyhotovené poskytovatelem propagující služby, které odpovídají oblastem podnikání uvedených v „kategoriích“ nabízených poskytovatelem

Registrace objednatele – registrace objednatele na internetovém portálu poskytovatele s uvedením údajů v tabulce „registrace nové firmy“

Správa profilu poskytovatelem - zadávání propagačních materiálů, sdělení a dalších reklamních prvků na internetový portál výhradně poskytovatelem

Subjekt bez registrace – subjekt, jehož reklama byla na internetový portál vložena poskytovatelem bez objednávky na základě údajů samostatně a nezávisle získaných poskytovatelem z veřejně dostupných zdrojů.

Objednávka – objednávkou se rozumí provedení registrace nebo písemná objednávka služeb (článek IV. těchto podmínek)

Internetový portál – firmatip.cz

IV.

Uzavření smlouvy

Smlouvu o poskytování reklamy lze uzavřít jedním z těchto způsobů:

 1. Potvrzením objednávky objednatele, kterou si objednává omezený profil či úplný profil se správou prováděnou poskytovatelem
 2. Potvrzením objednávky objednatele, kterou si objednává bannerovou reklamu dodanou objednatelem či výrobu bannerové reklamy na zakázku
 3. Zaplacením ceny služby za úplný profil subjektu, a to po výzvě poskytovatele

Smlouvu tvoří objednávka, tyto obchodní podmínky a ceníky. Objednávkou služeb objednatel zároveň vyjadřuje svůj souhlas s obchodními podmínkami a cenou služby v souladu s platnými ceníky.

V.

Platební podmínky

 1. Omezený profil je poskytovatelem poskytován bezplatně.
 2. Za neomezený profil náleží poskytovateli odměna ve výši 2000,- Kč/rok.
 3. Za bannerovou reklamu dodanou objednatelem a za bannerovou reklamu vyrobenou na zakázku náleží poskytovateli odměna v souladu s platnými ceníky.

VI.

Podmínky úhrady ceny služeb

 1. Cena za zveřejněný neomezený profil se správou prováděnou poskytovatelem je splatná předem ve lhůtě 10 dní ode dne uzavření smlouvy, a to celá najednou.
 2. Cena za bannerovou reklamu dodanou objednatelem je splatná formou měsíčních paušálů, z nich první paušál je splatný ve lhůtě 10 dní ode dne uzavření smlouvy.
 3. Cena za bannerovou reklamu vyrobenou na zakázku je splatná ve lhůtě 10 dní od uzavření smlouvy.
 4. Odměna poskytovatele je splatná bezhotovostně, a to na účet poskytovatele č. 670100-2209505762/6210. Informace k platbě včetně variabilního symbolu platby obdrží objednatel v pokynech k platbě, které poskytovatel zašle na elektronickou adresu objednatele. Objednatel je povinen uhrazovat platby v souladu s těmito informacemi a společně s variabilním symbolem platby.
 5. Daňový doklad – fakturu zašle poskytovatel objednateli po zaplacení ceny v elektronické podobě. Na žádost objednatele zašle poskytovatel objednateli daňový doklad – fakturu v tištěné podobě.
 6. Závazek objednatele hradit odměnu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.
 7. V případě prodlení objednatele s placením jakékoliv platby související se smlouvou o poskytování reklamy vzniká poskytovateli nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VII.

Lhůty pro uveřejnění reklamy

 1. Omezený profil, jehož správu provádí poskytovatel, bude uveřejněn na internetovém portálu ve lhůtě 10 dní od uzavření smlouvy.
 2. Neomezený profil se správou prováděnou poskytovatelem bude uveřejněn na internetovém portálu ve lhůtě 15 dní od uzavření smlouvy.
 3. Bannerová reklama dodaná objednatelem bude uveřejněna na internetovém portálu ve lhůtě 15 dní od uzavření smlouvy.
 4. Bannerová reklama vyrobená na zakázku bude uveřejněna na internetovém portálu ve lhůtě 15 dní od uzavření smlouvy.

VIII.

Předání reklamních podkladů

Reklamní podklady v souvislosti s uzavřením smlouvy o uveřejnění neomezeného profilu se správou prováděnou poskytovatelem nebo o uveřejnění bannerové reklamy se objednatel zavazuje doručit poskytovateli (elektronicky, poštou či osobně) ve lhůtě 10 dní od uzavření smlouvy. V případě prodlení s předáním reklamních podkladů se přiměřeně prodlužuje lhůta pro uveřejnění reklamy poskytovatelem.

IX.

Smluvní podmínky

 1. Smlouva o poskytování reklamy formou omezeného či neomezeného profilu je uzavřena na dobu určitou. Délka trvání smlouvy je 1 rok.
 2. Smlouvu lze vypovědět nejpozději 30 dnů před koncem její platnosti. V případě, že smlouva nebude vypovězena, automaticky se prodlužuje, a to na dobu 1 roku.
 3. Smlouva vstupuje v platnost jejím uzavřením. Účinnost smlouvy je podmíněna úhradou sjednané ceny.
 4. V případě prodloužení smlouvy na další období je cena splatná ve lhůtě 14 dní od prvního dne prodloužení smlouvy.
 5. Smlouva, jejímž obsahem je rovněž předání reklamních podkladů, nabývá účinnosti jak úhradou sjednané ceny, tak předáním všech požadovaných reklamních podkladů.
 6. Nedojde-li ke splnění všech podmínek pro nabytí účinnosti smlouvy, má poskytovatel právo od smlouvy odstoupit. Poskytovatel tak nemá povinnost uveřejnit předané reklamní podklady.

X.

Obsah reklamy a podklady pro reklamu

 1. Objednatel nesmí v rámci služby zobrazovat reklamní či jiná sdělení, jejichž obsah je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy účinnými v České republice, a to zejména obsah, jehož zpřístupnění veřejnosti zasahuje do autorských práv či práv souvisejících s právem autorským třetích osob, zasahuje do práv na ochranu osobnosti třetích osob, porušuje právní normy směřující k ochraně hospodářské soutěže, porušuje právní normy směřující k ochraně proti nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků.
 2. Objednatel uděluje poskytovateli oprávnění k výkonu práva užít (licenci) autorská díla (včetně fotografií), umělecké výkony, zvukové, zvukově obrazové záznamy či další předměty chráněné autorským právem obsažené v reklamní kampani, a to způsoby a v rozsahu nezbytném k dosažení účelu smlouvy o poskytování reklamy, zejména k jejich sdělováním veřejnosti jejich zpřístupňováním způsobem, že kdokoli může mít k nim přístup na místě a v čase podle své vlastní volby zejména počítačovou nebo obdobnou sítí.
 3. Poskytovatel je oprávněn provádět preventivní kontrolu obsahu reklamních či jiných sdělení, která mají být zobrazována v rámci služby. V případě, že by obsah těchto sdělení mohl porušit obchodní podmínky, obecně závazné právní předpisy nebo dobré mravy, je poskytovatel oprávněn vyzvat objednatele k poskytnutí odlišného obsahu reklamních i jiných sdělení nebo je oprávněn od smlouvy o poskytování reklamy odstoupit.
 4. V případě, že poskytovatel vyzve objednatele k poskytnutí odlišného obsahu reklamních či jiných sdělení podle předchozí věty je objednatel povinen poskytnout poskytovateli nový obsah reklamních či jiných sdělení nejpozději do tří dnů od doručení této výzvy.

XI.

Vyloučení záruky a odpovědnosti

 1. V případě, že poskytovateli vznikne v souvislosti s protiprávním jednáním objednatele jakákoliv škoda (včetně veřejnoprávních sankcí a výloh a nákladů poskytovatele souvisejících s tímto protiprávním jednáním), je objednatel povinen tuto škodu nejpozději do třiceti dnů od jejího vzniku poskytovateli nahradit.
 1. V případě, že v souvislosti s plněním smlouvy o poskytování reklamy bude vůči poskytovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, zavazuje se objednatel předat poskytovateli bezodkladně veškeré dokumenty a podklady nezbytné k úspěšnému vedení sporu s touto třetí osobou. V případě, že by taková třetí osoba tvrdila, že šířením reklamy byla porušena její práva k předmětům autorskoprávní ochrany nebo že došlo k nekalosoutěžnímu jednání, zavazuje se objednatel hradit poskytovateli veškeré účelně vynaložené náklady, které poskytovateli v souvislosti se sporem s takovou třetí osobou vzniknou.
 1. V případě, že v souvislosti s plněním smlouvy o poskytování reklamy bude vůči poskytovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, je poskytovatel oprávněn neprodleně odstranit obsah reklamních či jiných sdělení objednatele ze svých webových stránek.
 1. Za obsahovou, technickou a grafickou kvalitu reklamních podkladů dodávaných poskytovateli za účelem realizace reklamy, včetně jejich jednotlivých částí odpovídá objednatel. Objednatel je na výzvu poskytovatele vždy povinen podklady upravit. Poskytovatel není povinen kontrolovat obsahovou, technickou či grafickou kvalitu podkladů.
 1. Objednatel prohlašuje, že je subjektem oprávněným k výkonu veškerých práv potřebných k tomu, aby reklamní podklady mohly být uveřejněny na internetovém portálu, zejména pak, že je oprávněn vykovávat případná majetková autorská práva k příslušnému reklamnímu sdělení.
 1. Poskytovatel je oprávněn používat obchodní firmu, název či jméno objednatele pro marketingové účely jako tzv. reference, a to ve všech druzích propagačních materiálů (bez ohledu na formu těchto propagačních materiálů či formu, kterou jsou sdělovány).
 1. Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za vady služby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do jeho webových stránek.
 1. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu internetového portálu.
 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti poskytovatele za vady služby se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy. Práva objednatele vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady služby uplatňuje objednatel u poskytovatele v místě jeho podnikání nebo elektronickou poštou.

XII.

Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Po dobu prodlení objednatele s placením i části odměny poskytovatele není poskytovatel povinen poskytovat objednateli žádné služby, vyjma uveřejnění omezeného profilu.
 2. Poskytovatel je oprávněn používat obchodní firmu, název či jméno objednatele pro marketingové účely jako tzv. reference, a to ve všech druzích propagačních materiálů (bez ohledu na formu těchto propagačních materiálů či formu, kterou jsou sdělovány).
 3. Užívat internetový portál jinak, než pro vlastní potřebu (jak celek, tak i jednotlivé části) bez písemného souhlasu poskytovatele, není dovoleno.
 4. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli případné škody, které mohou uživatelům třetím osobám v souvislosti s užíváním portálu.

XIII.

Další podmínky poskytované služby

 1. Poskytovatel je oprávněn plnit závazky vyplývající ze smlouvy o poskytování reklamy také prostřednictvím třetích osob.
 1. Službu nemusí poskytovatel poskytovat v případě, že jejímu poskytování brání potíže na straně objednatele nebo na straně jiných osob. Služby tak nemusí poskytovatel poskytovat zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci.
 1. Poskytovatel se zavazuje nepravidelně a dle svého uvážení provádět opatření směřující k zamezení výpadků, omezení, přerušení nebo snížení kvality služby. V souvislosti s touto povinností může poskytovatel provádět plánované i neplánované odstávky v poskytování služby za účelem kontroly, údržby či výměny hardware, popř. nastavení či změny webových stránek, software nebo jiných počítačových programů.

XIV.

Ochrana osobních údajů a svolení k zasílání obchodních sdělení

Ochrana osobních údajů objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů: jméno, příjmení, místo podnikání, adresa elektronické pošty, identifikační číslo organizace (IČO) a daňové identifikační číslo (DIČ) (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy o poskytování reklamy a zasílání informací a obchodních sdělení objednateli. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu oznámit poskytovateli jakoukoli změnu v osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů objednatele může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje nebudou poskytovatelem předávány třetím osobám. Osobní údaje nebudou poskytovatelem předávány do zahraničí. Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Objednatel prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k poskytovateli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu poskytovatele. V případě, že by se objednatel domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života objednatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost objednatele podle předchozí věty shledána oprávněnou, poskytovatel nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li poskytovatel nebo zpracovatel žádosti, má objednatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění objednatele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Požádá-li objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem poskytovatele na elektronickou adresu objednatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatelem na elektronickou adresu objednatele.

XV.

Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah založený smlouvou o poskytování reklamy obsahuje mezinárodní (zahraniční) strany, pak strany sjednávají, že se vztah řídí českým právem, a to konkrétně obchodním zákoníkem.
 2. Bez odsouhlasení podmínek užívání internetového portálu není možné uzavřít obchodní vztah mezi poskytovatelem a objednatelem.
 3. Objednatel není bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele oprávněn práva a povinnosti ze smlouvy o poskytování reklamy postoupit na třetí osobu.
 4. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 5. Poskytovatel je povinen informovat zákazníka o změnách smluvních podmínek nejméně jeden měsíc předem, a to vhodnou formou, například na internetových stránkách poskytovatele, e-mailem, oznámením na daňovém dokladu apod.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 9. 2014.

 

 

Aktuality a novinky

24. 11. 2014

Váš neomezený profil je připraven k využití

Nenechejte si ujít možnost se zviditelnit a to zdarma a bez závazků.

Reklama

Najdete nás také